7/2024 – Powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej

Podstawa prawna: art. 56. ust 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Quantum software SA (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 19.06.2024 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Quantum software SA podjęło uchwałę w sprawie powołania p. Arkadiusza Radwana w skład obecnej kadencji Rady Nadzorczej Spółki.
Pan Arkadiusz Radwan wyraził zgodę na kandydowanie na członka Rady Nadzorczej Emitenta. Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, nowo powołany Członek Rady Nadzorczej nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, nie jest również wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych. Informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i przebiegu pracy zawodowej nowego Członka Rady Nadzorczej Emitent przekazuje w załączeniu.

Podstawa prawna: § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki:

  1. CV Arkadiusz Radwan
  2. Oświadczenie o zgodzie na kandydowanie