4/2024 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 19.06.2024 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Działając na zasadzie art. 395 par. 1 w zw. z art. 399 par. 1 w zw. z art. 402 (1) k.s.h. i 402 (2) k.s.h.oraz § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd spółki Quantum software S.A. z siedzibą w Krakowie, zwołuje na dzień 19.06.2024 r., na godzinę 11:00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w Krakowie, w restauracji Oberża Sąsiadów przy ul. Kordiana 19.

1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA QS
2. Projekty uchwał ZWZA QS
3. Sprawozdanie z działalności RN w 2023 r.
4. Uchwała RN w sprawie przyjęcia sprawozdań za rok 2023
5. Formularz na wykonywanie prawa głosu
6. Sprawozdanie z wynagrodzeń