5/2012 – Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych.

Zarząd Quantum software S.A. informuje, że w dniu 18 stycznia 2012 roku otrzymał od osoby pełniącej w strukturze organizacyjnej Spółki funkcję kierowniczą mającą dostęp do informacji poufnych zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie dotyczy transakcji kupna łącznie w 2011 roku, 223 sztuki akcji zwykłych na okaziciela Quantum software S.A. w czasie sesji zwykłej organizowanej przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym: – 30 akcji w dniu 2011-01-04  po średnim kursie 10,30 zł za 1 akcję; – 48 akcji w dniu 2011-05-19  po średnim kursie 10,20 zł za 1 akcję; – 50 akcji w dniu 2011-07-05  po średnim kursie 9,90 zł za 1 akcję; – 45 akcji w dniu 2011-07-15  po średnim kursie 9,20 zł za 1 akcję; – 50 akcji w dniu 2011-12-14  po średnim kursie 7,05 zł za 1 akcję;  Osoba dokonująca zawiadomienia nie wyraziła zgody na przekazanie swoich danych do publicznej wiadomości.  Podstawa prawna zawiadomienia: art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz § 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi (?).