12/2012 – Zgłoszenie projektów uchwał przez akcjonariusza spółki

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Zarząd Quantum software S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Quantum software S.A.”) przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym, tj. 14 maja 2012 roku, do Spółki wpłynęło pismo spółki pod firmą: Quantum Assets spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (dalej: „Quantum Assets”) , będącej akcjonariuszem Quantum software S.A. W powyższym piśmie Quantum Assets, korzystając z uprawnienia przewidzianego w art. 401 §1 kodeksu spółek handlowych, zgłosiło wniosek o podjęcie na walnym zgromadzeniu jakie ma się odbyć w dniu 17 maja 2012 roku, uchwał o następującej treści:

 

Propozycja uchwały podejmowanej w ramach punktu 12 porządku obrad (odwołanie członka Rady Nadzorczej):

„Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie Quantum software S.A. uchwala, co następuje:

§1
Walne Zgromadzenie odwołuje Pana Jerzego Majewskiego z funkcji członka Rady Nadzorczej.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Propozycja uchwały podejmowanej w ramach punktu 14 porządku obrad (powołanie członka Rady Nadzorczej):

„Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie Quantum software S.A. uchwala, co następuje:

§1
Walne Zgromadzenie powołuje Pana Andrzeja Rucińskiego na członka Rady Nadzorczej.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie ? informacje bieżące i okresowe; § 38 ust. 1 pkt. 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku ? w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, Nr 33, poz. 259).