11/2012 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 17 maja 2012 r. – KOREKTA

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Quantum software S.A. informuje, że w dniu 17 kwietnia 2012 r. przekazał do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 10/2012 z informacją o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki.
W uchwale nr. 6 w sprawie podziału zysku spółki nie zostały podane informacje określające zasady wypłaty dywidendy, m.in. kwotę dywidendy na jedną akcję, dzień dywidendy i termin jej wypłaty.

Poniżej treść raportu oraz załączniki, w tym skorygowany załącznik zawierający poprawioną treść uchwały nr. 6.

Działając na zasadzie art. 395 par. 1 w zw. z art. 399 par. 1 w zw. z art. 4021 k.s.h. oraz § 38 ust.1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009 nr 33 poz 259 z późn. zm. ), Zarząd Quantum software S.A. z siedzibą w Krakowie zwołuje na dzień 17.05.2012 r., na godzinę 12:00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Krakowie, w Hotelu Wilga, ul. Przedwiośnie 16.

Porządek obrad, projekty uchwał oraz dodatkowe informacje stanowią załączniki do Raportu.    

Załączniki

1. Ogłoszenie o zwołaniu WZA 17 maja 2012 (pdf)
2. Treść uchwał WZA 17 maja 2012 (pdf)
3. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2011 (pdf)
4. Uchwała nr 1 Rady Nadzorczej (pdf)