13/2012 – Zgłoszenie projektów uchwał przez akcjonariusza spółki – uzupełnienie

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Quantum software S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Quantum software S.A.”) przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym, tj. 14 maja 2012 roku, do Spółki wpłynęło uzupełnienie uprzednio złożonego pisma przez spółkę pod firmą: Quantum Assets spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (dalej: „Quantum Assets”), będącej akcjonariuszem Quantum software S.A. W powyższym piśmie Quantum Assets, korzystając z uprawnienia przewidzianego w art. 401 §1 kodeksu spółek handlowych, zgłosiło wniosek o podjęcie na walnym zgromadzeniu jakie ma się odbyć w dniu 17 maja 2012 roku, dodatkowej uchwały o następującej treści:

Propozycja uchwały podejmowanej w ramach punktu 13 porządku obrad (udzielenie absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia do 17 maja 2012 roku):

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie Quantum software S.A. uchwala, co następuje:

§1
Walne Zgromadzenie udziela członkowi Rady Nadzorczej Jerzemu Majewskiemu pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01/01/2012 do 17/05/2012.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie ? informacje bieżące i okresowe; § 38 ust. 1 pkt. 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku ? w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, Nr 33, poz. 259).