Raport roczny 2011

Skonsolidowany raport roczny za rok 2011 Załączniki do raportu skonsolidowanego: 1. Sprawozdanie zarządu z działalności grupy kapitałowej 2011 2. Opinia i raport biegłego 3. List Prezesa Zarządu Jednostkowy raport roczny za rok 2011 Załączniki do raportu jednostkowego: 1. Opinia i raport biegłego 2. Sprawozdanie zarządu z działalności spółki 2011

Raport półroczny 2011

1. Półroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Quantum software 2. Opinia Biegłego Rewidenta – Grupa Kapitałowa 3. Opinia Biegłego Quantum software