Raport półroczny 2007

Półroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Quantum software Załączniki do raportu Raport z przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego Sprawozdanie zarządu Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Należności sporne i przeterminowane Dodatkowe noty objaśniające Skorygowane półroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Quantum software

Raport roczny 2007

Skonsolidowany raport roczny za rok 2007 Załączniki do raportu: Pismo Prezesa Zarządu Sprawozdanie Zarządu z działalności Quantum Software SA za rok 2007 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Quantum software S.A. za 2007 rok Raport dot. stosowania zasad ładu korporacyjnego przez Quantum software S.A. za 2007 rok Opinia Biegłego niezależnego Rewidenta dotycząca sprawozdania finansowego Raport Biegłego Rewidenta […]