9/2022 – Powołanie na nową kadencję członków Rady Nadzorczej Emitenta

Podstawa prawna: Art. 56  ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Quantum software S.A. (dalej: „Spółka” lub „Emitent”) informuje, iż dnia 14.06.2022 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając stosownie do art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz pkt XXVI ust.6 Statutu Spółki powołało na nową, wspólną, trzyletnią kadencję następujących Członków Rady Nadzorczej:

  • Lepold Kutyła – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
  • Tomasz Polończyk – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
  • Marcin Buczkowski – Członek Rady Nadzorczej,
  • Henryk Gaertner – Członek Rady Nadzorczej,
  • Andrzej Ruciński – Członek Rady Nadzorczej.

Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie i oświadczyli, że nie prowadzą innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Emitenta, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w Quantum software S.A. Oświadczyli, że nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej w stosunku do Emitenta jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej i nie uczestniczą w konkurencyjnej wobec Emitenta osobie prawnej jako członek jej organu, nie są wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska przez nowo powołanych członków Rady Nadzorczej, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej, wskazane są w życiorysach załączonych do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 5 ust. 5 oraz § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757).