8/2022 – Uchwała o wypłacie dywidendy podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Quantum software S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt 2 – Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Quantum software S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Quantum software S.A. w dniu dzisiejszym podjęło uchwałę nr 6 w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2021.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło zysk netto Spółki za 2021 rok w wysokości 4 094 610,00 zł [słownie: cztery miliony dziewięćdziesiąt cztery tysiące sześćset dziesięć złotych 00/100] przeznaczyć na wypłatę dywidendy, a pozostałą kwotę 29 959,81 zł [słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć złotych 81/00] przeznaczyć na kapitał zapasowy.

Zgodnie z Uchwałą dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy ustala się na 01 lipca 2022 roku. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 15 lipca 2022 roku. Na jedną akcję przypada dywidenda w wysokości 3,00 zł.

Dywidendą zostaną objęte wszystkie akcje tj. 1 364 870 szt.

Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych […]