11/2023 – Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 19.12.2023 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Działając na zasadzie art. 395 par. 1 w zw. z art. 399 par. 1 w zw. z art. 402 1 k.s.h. oraz § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd spółki Quantum software S.A. z siedzibą w Krakowie, zwołuje na dzień 19.12.2023 r., na godzinę 11:00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w restauracji Oberża Sąsiadów, przy ul. Kordiana 19 w Krakowie.

Załączniki:
Ogłoszenie o zwołaniu NWZA QS
Projekty uchwał NWZA QS
Porządek obrad NWZA QS SA
Formularz na wykonywanie prawa głosu