10/2023/k – Korekta raportu dot. zmiany w Zarządzie Emitenta

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

W uzupełnieniu raportu bieżącego nr 10/2023 dot. powołania nowego członka Zarządu spółki Quantum software SA (dalej: „Emitent”), Zarząd Emitenta przekazuje do publicznej informacji korektę tego raportu uzupełniającą go o brakujące informacje.
Pan Robert Dykacz został powołany do Zarządu Emitenta uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 8 września 2023 roku. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem pan Robert nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
Pan Robert Dykacz nie wykonuje również działalności konkurencyjnej wobec działalności Quantum software S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

W załączeniu przekazujemy życiorys pana Roberta Dykacza.

Podstawa prawna obowiązku informacyjnego: § 5 pkt. 5 w zw. z §10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757 ze zm.).