10/2023 – Zmiana w Zarządzie Emitenta

Podstawa prawna: art. 56 ust 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Quantum software SA (dalej: „Emitent”) informuje, że Rada Nadzorcza spółki Quantum software SA podjęła uchwałę w sprawie powołania do Zarządu p. Roberta Dykacza, któremu powierzono funkcję Członka Zarządu. Pan Robert Dykacz wyraził zgodę na kandydowanie.

Podstawa prawna: § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.