8/2009 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Quantum software S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Zarząd Quantum Software S.A. na podstawie art. 399 §1 k.s.h. oraz ustępu XXIII pkt 3 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 18.05.2009 r., na godzinę 10:00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Krakowie, w Hotelu Wilga, ul. Przedwiośnie 16.
Planowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 3. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz zdolności do podejmowania uchwał.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2008.
 7. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2008 r.
 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2008 r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań finansowych Spółki.
 9. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2008 r.
 10. Wyrażenie zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki w postaci Działu SAP.
 11. Udzielenie zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych w trybie art. 362 §1 pkt 8 k.s.h.
 12. Utworzenie kapitału rezerwowego Spółki w celu zgromadzenia środków na nabycie akcji własnych Spółki.
 13. Upoważnienie Rady Nadzorczej do zmiany zasad i Regulaminu Programu Opcji Menedżerskich.
 14. Wolne wnioski i dyskusja
 15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zarząd Quantum software S.A. informuje, że zgodnie z art. 9 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi, warunkiem uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy jest złożenie w siedzibie Quantum software S.A. najpóźniej na tydzień przez terminem ZWZ tj. do dnia 11 maja 2009 r. godz. 15:00, świadectwa wystawionego celem potwierdzenia uprawnień posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w tym zgromadzeniu. Świadectwo, winno zawierać informacje przewidziane w art. 10 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Świadectwo depozytowe nale?y zło?yć w sekretariacie Zarządu Spółki, w Krakowie, ul. Walerego Sławka 3A.