21/2014 – Zawiadomienie od MINVESTA sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ? rejestracja bezpośredniego nabywcy akcji Spółki w rejestrze przedsiębiorców i dokonania zapisu na rachunku maklerskim

Podstawa prawna ? art.70 pkt 1 ustawy o ofercie ? nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

W nawiązaniu do i w uzupełnieniu raportu bieżącego nr 19/2014 z dnia 18 lipca 2014 r. Zarząd Quantum software S.A. informuje, że w dniu 5 sierpnia 2014 r. otrzymał od spółki MINVESTA sp. z o.o. zawiadomienie w sprawie rejestracji bezpośredniego nabywcy akcji Spółki w rejestrze przedsiębiorców i dokonania zapisu na rachunku maklerskim na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych. Zgodnie z tym zawiadomieniem:
MINVESTA sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie została zarejestrowania w dniu 1 sierpnia 2014 r. przez Sąd Rejonowy dla Krakowa ? Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS spółki MINVESTA sp. z o.o. pod numerem KRS 0000518679.

W wyniku rejestracji doszło do wniesienia ważnie wkładu niepieniężnego przez Quantum Assets sp. z o.o. w postaci akcji spółki Quantum software S.A. do MINVESTA sp. z o.o. Ponadto informujemy, że w dniu 28 lipca 2014 r. doszło do wykonania dyspozycji zapisu na rachunkach maklerskich Quantum Assets sp. z o.o. i MINVESTA sp. z o.o., w wyniku czego na rachunku maklerskim MINVESTA sp. z o.o. pojawił się zapis o nabyciu przez MINVESTA sp. z o.o. 222 979 akcji na okaziciela serii B spółki Quantum software S.A., które stanowią łącznie 15,06% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniają do wykonywania 222 979 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 9,99% udziału w ogólnej liczbie głosów.

MINVESTA sp. z o.o. jest właścicielem 675 421 akcji imiennych serii A i 222 979 akcji na okaziciela serii B Spółki, które stanowią łącznie 60,67% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniają do wykonywania 1 573 821 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 70,55% ogólnej liczby głosów. MINVESTA sp. z o.o. nie posiada podmiotów zależnych, które byłyby właścicielami akcji Spółki. MINVESTA sp. z o.o. nie ma zamiaru dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów Spółki w okresie 12 miesięcy od złożenia niniejszego zawiadomienia.