20/2014 – Zawarcie umowy skutkującej zbyciem przedsiębiorstwa Quantum software S.A. i jego nabyciem przez spółkę zależną Emitenta.

 Podstawa prawna: art. 56 ust.1 pkt 1 ustawy o ofercie ?informacje poufne

Zarząd spółki Quantum software S.A. (dalej ?Emitent?) informuje, że w dniu 25 lipca 2014 r. Emitent objął 79.900 nowych udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy w spółce zależnej Quantum Qguar sp. z o.o., dokonując tym samym podwyższenia kapitału spółki zależnej o 3.995.000,00 (trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) do wysokości 4.000.000,00 zł (czterech milionów złotych). Pokrycie nowoutworzonych udziałów zostało dokonane w formie wkładu niepieniężnego (aportu) stanowiącego przedsiębiorstwo Emitenta z wyłączeniami stosownie do art. 551 w zw. z art. 552 kodeksu cywilnego, w skład którego wchodzą m.in.: środki trwałe, zapasy, prawa i obowiązki wynikające z zawartych w ramach działalności gospodarczej przedsiębiorstwa, wierzytelności, znaki towarowe i znaki użytkowe, prawa do domen internetowych, prawa do licencji, prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne, w tym do oprogramowania i znaków słowno-graficznych, niektóre prawa majątkowe w postaci posiadanych udziałów w podmiotach zależnych, krótko- i długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (czynne i bierne), prace rozwojowe, stosunki pracy z pracownikami na podstawie art. 231 kodeksu pracy.

Emitent objął w zamian za ww. wkład niepieniężny 79.900 udziałów, które łącznie z posiadanymi dotychczas 100 udziałami stanowią 100% ogółu kapitału zakładowego i głosów na zgromadzeniu wspólników tej spółki. Wartość wkładu niepieniężnego została ustalona na kwotę 9.695.843,86 zł (słownie: dziewięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset czterdzieści trzy złote 86/100 groszy). Agio emisyjne zostało przeznaczone w całości na kapitał zapasowy spółki Quantum Qguar sp. z o.o. W wyniku objęcia udziałów przez Emitenta i wniesienia wkładu na ich pokrycie, Emitent pozostał nadal podmiotem dominującym w stosunku do Quantum Qguar sp. z o.o.

Wniesienie aportu przez Emitenta do Quantum Qguar sp. z o.o. nastąpiło w wykonaniu uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quantum software S.A. z dnia 6 czerwca 2014 r., ogłoszonej raportem bieżącym nr 16/2014. Przeniesienie własności przedsiębiorstwa Emitenta z wyłączeniami zostało dokonane na podstawie umowy przeniesienia przedsiębiorstwa zawartej w dniu 25 lipca 2014 r. pomiędzy Emitentem a Quantum Qguar sp. z o.o. jako aportu za objęte udziały.

Umowa ta została zawarta na warunkach nie odbiegających od warunków rynkowych. Zawarta umowa oraz zbyte aktywa spełniają kryterium uznania odpowiednio umowy oraz aktywów za znaczące. Jako kryterium uznania umowy oraz aktywów za znaczące Emitent przyjmuje wartość 10% kapitału własnego Emitenta.

Z chwilą zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego w Quantum Qguar sp. z o.o. z dnia 25 lipca 2014 r. Emitentowi będzie przysługiwać 80.000 udziałów w kapitale zakładowym Quantum Qguar sp. z o.o., co stanowi 100% tego kapitału oraz 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników Quantum Qguar sp. z o.o.