19/2014 – Zawiadomienie od MINVESTA sp. z o.o. w organizacji z siedzibą w Krakowie ? bezpośrednie nabycie akcji Spółki

Podstawa prawna: art.70 pkt ustawy o ofercie ? nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Quantum software S.A. informuje, że w dniu 17 lipca 2014 r. otrzymał od spółki MINVESTA sp. z o.o. w organizacji zawiadomienie w sprawie bezpośredniego nabycia akcji Quantum software S.A. na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych. Zgodnie z tym zawiadomieniem:

W wyniku zawartej w dniu 11 lipca 2014 r. umowy zbycia akcji Spółki w wykonaniu złożonego oświadczenia o objęciu 100% udziałów w nowozawiązanej spółce kapitałowej MINVESTA sp. z o.o. w organizacji z siedzibą w Krakowie, wszystkie posiadane dotychczas przez akcjonariusza Quantum Assets sp. z o.o. 675 421 akcji imiennych serii A Spółki oraz 222 979 akcji na okaziciela serii B zostały zbyte na rzecz spółki MINVESTA sp. z o.o. w organizacji, która jest spółką zależną od dotychczasowego akcjonariusza ? spółki Quantum Assets sp. z o.o. Tym samym, Quantum Assets sp. z o.o. przestał być podmiotem posiadającym co najmniej 50% liczby głosów w Spółce, a MINVESTA sp. z o.o. w organizacji stała się podmiotem, który osiągnął i przekroczył 50% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Zbycie nastąpiło w wyniku wniesienia akcji Spółki przysługujących Quantum Assets sp. z o.o. w formie wkładu niepieniężnego na pokrycie udziałów w kapitale zakładowym MINVESTA sp. z o.o. w organizacji. W związku ze zbyciem akcji Spółki na rzecz podmiotu wchodzącego w skład tej samej grupy kapitałowej nie powstały obowiązki, o których mowa w art. 72-74 Ustawy, zgodnie z dyspozycją art. 75 ust. 3 pkt 2) Ustawy.
Obecnie MINVESTA sp. z o.o. w organizacji jest właścicielem 675 421 akcji imiennych serii A Spółki, które stanowią łącznie 45,61% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniają do wykonywania 1 350 842 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki co stanowi 60,56% udziału w ogólnej liczbie głosów, a z chwilą dokonania poleconych rozliczeń na rachunku inwestycyjnym prowadzonym przez dom maklerski dla MINVESTA sp. z o.o. w organizacji stanie się właścicielem 222 979 akcji na okaziciela serii B Spółki, które stanowią łącznie 15,06% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniają do wykonywania 222 979 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 9,99% udziału w ogólnej liczbie głosów.

Wszystkie akcje serii A i B Spółki stanowią łącznie 60,67% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniają do wykonywania 1 573 821 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 70,55% ogólnej liczby głosów.
MINVESTA sp. z o.o. w organizacji do dnia 11 lipca 2014 r. nie posiadała akcji Spółki.
MINVESTA sp. z o.o. w organizacji nie posiada podmiotów zależnych, które byłyby właścicielami akcji Spółki.
MINVESTA sp. z o.o. w organizacji nie ma zamiaru dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów Spółki w okresie 12 miesięcy od złożenia niniejszego zawiadomienia.
Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c. ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych.

Po zawarciu transakcji nie istnieją podmioty zależne MINVESTA sp. z o.o. w organizacji posiadające akcje Spółki.