18/2014 – Zawiadomienie od Quantum Assets sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ? bezpośrednie zbycie akcji Spółki

Podstawa prawna: art.70 pkt ustawy o ofercie ? nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Quantum software S.A. informuje, że w dniu 17 lipca 2014 r. otrzymał od spółki Quantum Assets sp. z o.o. zawiadomienie w sprawie bezpośredniego zbycia akcji Quantum software S.A. na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych. Zgodnie z tym zawiadomieniem:

W wyniku zawartej w dniu 11 lipca 2014 r. roku umowy zbycia akcji Spółki w wykonaniu złożonego oświadczenia o objęciu 100% udziałów w nowozawiązanej spółce kapitałowej MINVESTA sp. z o.o. w organizacji z siedzibą w Krakowie, wszystkie posiadane dotychczas przez akcjonariusza akcje Spółki zostały zbyte na rzecz spółki zależnej akcjonariusza ? MINVESTA sp. z o.o. w organizacji z siedzibą w Krakowie. Tym samym, Quantum Assets sp. z o.o. przestała być podmiotem posiadającym co najmniej 50% liczby głosów w Spółce. 

Zbycie nastąpiło w wyniku wniesienia akcji Spółki przysługujących Quantum Assets sp. z o.o. w formie wkładu niepieniężnego na pokrycie udziałów w kapitale zakładowym spółki zależnej. W związku ze zbyciem akcji Spółki na rzecz podmiotu wchodzącego w skład tej samej grupy kapitałowej, nie powstały obowiązki, o których mowa w art. 72-74 Ustawy, zgodnie z dyspozycją art. 75 ust. 3 pkt 2) Ustawy.
W dniu 11 lipca 2014 r. doszło do przeniesienia własności 675 421 akcji imiennych serii A Spółki, a z chwilą dokonania poleconego zapisu na rachunku inwestycyjnym prowadzonym przez dom maklerski dla MINVESTA sp. z o.o. w organizacji dojdzie do przeniesienia własności 222 979 akcji na okaziciela serii B Spółki na rzecz MINVESTA sp. o.o.

Wskazuję, iż przed dokonaniem zgłaszanych transakcji, Quantum Assets sp. z o.o. był właścicielem 675 421 akcji imiennych serii A Spółki, które stanowiły łącznie 45,61% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniały do wykonywania 1 350 842 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki co stanowiło 60,56% udziału w ogólnej liczbie głosów, oraz 222 979 akcji na okaziciela serii B Spółki, które stanowiły łącznie 15,06% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniały do wykonywania 222 979 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 9,99% udziału w ogólnej liczbie głosów.
Akcje serii A i serii B stanowiły łącznie 60,67% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniały do wykonywania 1 573 821 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 70,55% ogólnej liczby głosów.
Po wykonaniu transakcji, Quantum Assets sp. z o.o. nie będzie właścicielem jakichkolwiek akcji Spółki i nie będzie uprawniony do wykonywania jakichkolwiek praw głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Quantum Assets sp. z o.o. nie posiada innych niż MINVESTA sp. z o.o. w organizacji (w której przysługuje mu 100% udziałów w kapitale zakładowym oraz 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników) podmiotów zależnych, które byłyby właścicielami akcji Spółki.

Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c. ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych.