17/2014 – Rejestracja spółki zależnej Quantum Qguar Sp. z o.o.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

Zarząd Quantum software S.A. z siedzibą w Krakowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, pod numerem 0000136768 (Emitent), działając stosownie do przepisu art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuje, iż uzyskał informacje o dokonaniu z dniem 15 lipca 2014 r., wpisu spółki Quantum Qguar Sp. z o.o., w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie pod numerem KRS 0000516717 o kapitale zakładowym 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). Jedynym udziałowcem w ww. spółce jest Quantum software S.A., posiadająca 100 udziałów o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział i o łącznej wartości nominalnej 5.000 zł (pięć tysięcy złotych). Utworzenie spółki Quantum Qguar Sp. z o.o. nastąpiło w celu wykonania uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quantum Software S.A. z dnia 6 czerwca 2014 r. służącej budowaniu struktury holdingowej grupy kapitałowej Quantum, która to uchwała została podana do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 16/2014 z dnia 6 czerwca 2014 r.