17/2012 – Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych.

Zarząd Quantum software S.A. informuje, że w dniu 05 lipca 2012 roku otrzymał od osoby pełniącej w strukturze organizacyjnej Spółki funkcję członka Zarządu zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.

Zawiadomienie dotyczy transakcji zakupu w czasie sesji zwykłej organizowanej przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 04 lipca 2012 roku 7321 sztuk akcji zwykłych na okaziciela Quantum software S.A. po średnim kursie 6,00 zł za 1 akcję.

Osoba dokonująca zawiadomienia nie wyraziła zgody na przekazanie do publicznej wiadomości danych określonych w § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych.