2/2014 – Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu i badania sprawozdań finansowych za lata 2013-2015

Podstawa prawna: Art.56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie ? informacje bieżące i okresowe 

Zarząd Quantum software S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie Statutu Spółki, podjęła uchwałę o wyborze WBS Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na podmiot do przeprowadzenia przeglądu śródrocznych jednostkowych i śródrocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych w okresie od 31 grudnia 2013 do 31 grudnia 2015 r. Wybrany podmiot jest wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badań sprawozdań finansowych w Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów pod nr 3685.