3/2014 – Pismo biegłego rewidenta dotyczące raportu bieżącego nr 17/2013

Podstawa prawna: Art.56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie ? informacje bieżące i okresowe 

Zarząd Quantum software S.A. niniejszym przekazuje treść pisma otrzymanego w dniu 7 stycznia 2014 r. od spółki Kancelaria Porad Finansowo-Księgowych dr Piotr Rojek spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach adresowanego do Komisji Nadzoru Finansowego, zawierającego potwierdzenie informacji podanych w raporcie bieżącym Spółki nr 17/2013 z 24 grudnia 2013 r. – informującym o zawarciu porozumienia pomiędzy emitentem a podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych w zakresie rozwiązania umów wyszczególnionych  w tymże raporcie.

Treść pisma Kancelarii Porad Finansowo-Księgowych dr Piotr Rojek spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach z dnia 27 grudnia 2013 r. stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy  ofercie – informacje bieżące i okresowe; §26 ust. 2 w zw. z §5 ust. 1 pkt 20 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259).

Załącznik

1. Pismo KPFK