7/2010 – Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu i badania sprawozdań finansowych za 2010 rok.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.
Zarząd Quantum software SA informuje, że w dniu 15 marca 2010 r. Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie Statutu Spółki, podjęła uchwałę o wyborze spółki AUXILIUM AUDYT Krystyna Adamus, Jadwiga Faron ? Spółka Komandytowa z siedzibą w Krakowie przy Al. Pokoju 84 na podmiot, z którym zostanie podpisana umowa dotycząca przeglądu jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2010 roku oraz badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2010 rok. Wybrany podmiot jest wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badań sprawozdań finansowych w Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów pod nr 3436.

Wybór został dokonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami zawodowymi.Podstawa prawna: par. 5 ust. 1 pkt. 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.