6/2010 – Skup akcji własnych

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Zarząd Quantum software S.A. informuje, iż zgodnie z postanowieniami uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 maja 2009 r. nr 17 w sprawie upoważnienia Zarządu spółki do nabywania akcji własnych i nr 18 w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego Spółki z przeznaczeniem na nabycie akcji własnych (treść chwał została podana w raporcie bieżącym nr 12/2009) oraz w oparciu o przyjęty w dniu 9 września 2009 r. „Regulamin programu skupu akcji własnych realizowany w Spółce QUANTUM SOFTWARE S.A.” (treść regulaminu ostała podana w raporcie bieżącym nr 21/2009), Emitent, za pośrednictwem domu maklerskiego NOBLE Securities S.A., dokonał w dniach od 25 stycznia do 26 stycznia 2010 roku transakcji nabycia na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 136 (sto trzydzieści sześć) sztuk akcji własnych na okaziciela za łączną kwotę .183,20 złotych, tj. po średniej cenie 8,70 zł/szt. Nabyte akcje mają łączną wartość nominalną 68 (sześćdziesiąt osiem) złotych, a ich udział w kapitale zakładowym Emitenta wynosi 0,009 %, a w głosach na walnym gromadzeniu Emitenta wynosi 0,006 % (kapitał zakładowy Emitenta tworzy 1.470.000 (jeden milion czterysta siedemdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej każdej akcji 0,50 (pięćdziesiąt groszy), dających łącznie 2.220.000 (dwa miliony dwieście dwadzieścia tysięcy) głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta). Łączna liczba kcji własnych posiadanych przez Emitenta na dzień 26 stycznia 2010 r. wynosi 3.434 (trzy tysiące czterysta trzydzieści cztery) sztuk, co stanowi 0,2336 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta, a w głosach na walnym gromadzeniu Emitenta stanowi to 0,155 % głosów. Nabywane akcje własne, zgodnie z w/w regulaminem, mogą zostać zaoferowane kluczowym pracownikom kadry menedżerskiej Spółki, jej spółek zależnych i stowarzyszonych,
w ramach Programu Motywacyjnego Spółki na lata 2008 – 2011.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.