7/2008 – Rejestracja zmian Statutu Spółki. Tekst Jednolity Statutu

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.
  
Zarząd Quantum software S.A. z siedzibą w Krakowie, informuje, że w dniu dzisiejszym (tj. 15 lutego br.) powziął wiadomość, że w dniu 14 lutego 2008 r. Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieście w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji zmiany Statutu uchwalonej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 15 stycznia 2008 roku.

Na mocy w/w postanowienia:

1. W wyniku rejestracji dnia 11 września 2007 roku podwyższenia kapitału zakładowego oraz emisji Akcji Serii C przez Sąd Rejonowy dla Krakowa ? Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego:

postanowienia ustępu X Statutu Spółki otrzymują następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy spółki wynosi 735.000,00 zł (siedemset trzydzieści pięć tysięcy złotych i dzieli się na:

  • 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,50 zł (zero złotych pięćdziesiąt groszy) każda, oznaczonych numerami od 1 do 750.000,
  • 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,50 zł (zero złotych pięćdziesiąt groszy) każda, oznaczonych numerami od 1 do 250.000;
  • 470.000 (czterysta siedemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,50 zł (zero złotych pięćdziesiąt groszy) każda, oznaczonych numerami od 1 do 470.000.”
  • w ustępie XII dodaje się punkt 3, który otrzymuje następujące brzmienie: „Akcje na okaziciela serii C oznaczone numerami od 1 do 470.000 są akcjami zwykłymi.”

2. Ustęp XIV Statutu o dotychczasowym brzmieniu:

„1. Akcje mogą być umarzane:
a) z czystego zysku,
b) przez obniżenie kapitału akcyjnego zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych,
c) w drodze nabycia przez Spółkę w celu umorzenia.
2. W zamian za akcje umorzone przez losowanie Spółka wydawać będzie akcje użytkowe bez określonej wartości nominalnej.”

otrzymuje brzmienie następujące:

„Akcje mogą być umarzane.

„3.Ustęp XXI Statutu Spółki, o dotychczasowym brzmieniu:

„Zysk rozdziela się proporcjonalnie do nominalnej wartości akcji.”

otrzymuje brzmienie następujące:

„Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.”

4. Ustęp XXVI Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:

„Oprócz spraw zastrzeżonych z mocy przepisów kodeksu spółek handlowych oraz niniejszego Statutu, uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wymagają następujące sprawy:
1. ustalenie zasad wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
2. zatwierdzenie regulaminu Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej,
3. powołanie ewentualnych likwidatorów,
4. umorzenie akcji ? w tym wskazanie sposobu tego umorzenia i wartości, według której mają być one umarzane,
5. ewentualne wyłączenie całości lub części zysku od podziału,
6. powoływanie i odwoływanie Rady Nadzorczej,
7. przystąpienie do lub utworzenie innej spółki handlowej, objęcie i nabycie udziałów lub akcji przez Spółkę.”

otrzymuje brzmienie następujące:

„Oprócz spraw zastrzeżonych z mocy przepisów kodeksu spółek handlowych oraz niniejszego Statutu, uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wymagają następujące sprawy:
1. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego oraz sprawozdań Zarządu z działalności spółki za rok ubiegły,
2. ustalenie zasad wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
3. zatwierdzenie regulaminu Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej,
4. powołanie ewentualnych likwidatorów,
5. ewentualne wyłączenie całości lub części zysku od podziału,
6. powoływanie i odwoływanie Rady Nadzorczej.”
5. Ustęp XXIX Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:

„Rada Nadzorcza składa się z pięciu, siedmiu lub dziewięciu członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata, z tym, że Członkowie pierwszej Rady wybierani są na okres do pierwszego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które musi odbyć się w ciągu roku od dnia zawiązania Spółki.”

otrzymuje brzmienie następujące:

„Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do dziewięciu Członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata.”

6. Ustęp XXX punkt 1 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:

„Prawo przedstawienia swoich kandydatów do Rady Nadzorczej ma każdy akcjonariusz. W przypadku ustąpienia Przewodniczącego lub Członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji nowy Przewodniczący lub Członek Rady wybierany jest na jego miejsce tylko do zakończenia kadencji pozostałych Członków Rady.”

otrzymuje brzmienie następujące:

„W przypadku wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego lub Członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji nowy Przewodniczący lub Członek Rady wybierany jest na jego miejsce tylko do zakończenia kadencji pozostałych Członków Rady.”

7. Skreśla się ustęp XXXI Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:

„W przypadku odwołania, rezygnacji lub śmierci Przewodniczącego lub Członka Rady Nadzorczej stosuje się postanowienia ust. XXX tego aktu.”
8. Ustęp XXXIX Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:

„Oprócz spraw zastrzeżonych z mocy kodeksu spółek handlowych, uchwały Rady Nadzorczej wymaga:
1. zezwolenie na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,
2. zezwolenie na zbycie lub zastawienie innych akcji imiennych,
3. utworzenie lub zamknięcie filii,
4. założenie lub przejęcie innego przedsiębiorstwa,
5. określenie zasad wynagradzania Członków Zarządu,
6. udzielenie zezwolenia Członkom Zarządu na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi lub uczestnictwo w spółce konkurencyjnej jako wspólnik lub członek władz.
7. rozpatrzenie innych spraw przekazanych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy,
8. udzielenie zgody na udzielenie przez Zarząd Prokury,
9. dokonywanie, na wniosek Zarządu wyboru biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki.

otrzymuje brzmienie następujące:

„Oprócz spraw zastrzeżonych z mocy kodeksu spółek handlowych, uchwały Rady Nadzorczej wymaga:
1. ocena rocznego sprawozdania finansowego oraz ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wnioski co do podziału zysku lub pokrycia strat,
2. składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności o których mowa w punkcie 1 powyżej,
3. zezwolenie na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,
4. skreślony,
5. skreślony,
6. skreślony,
7. skreślony,
8. zezwolenie na nabywanie udziałów lub akcji w innych przedsiębiorstwach, na przejęcia i na tworzenie innych podmiotów gospodarczych,
9. udzielenie zezwolenia Członkom Zarządu na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi lub uczestnictwo w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik lub członek władz,
10. rozpatrzenie innych spraw przekazanych przez Walne Zgromadzenie,
11. udzielenie zgody na udzielenie przez Zarząd prokury,
12. dokonywanie, na wniosek Zarządu, wyboru biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki.”

Tekst jednolity Statutu Spółki Quantum software S.A., zawierający zmiany zarejestrowane postanowieniem Sądu z dnia 14 lutego 2008 roku, w załączeniu.


Tekst jednolity Statut Spółki