6/2008 – Informacja uzyskana w trybie art. 160 ust 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych.

Zarząd Quantum software S.A. informuje, że w dniu 31.01.2008 roku otrzymał zawiadomienie od Członka Zarządu o dokonanej w 2007 roku transakcji na akcjach Emitenta.

Zawiadomienie dotyczy nabycia w dniu 3 sierpnia 2007r. 3 (trzech) akcji Emitenta po cenie 23,20 zł za akcję.
Akcje zostały nabyte w wyniku przydziału akcji serii C Emitenta. Osoba kupująca nie wyraziła zgody na publikację danych osobowych.