5/2010 – Informacja od osoby zobowiązanej

Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych.

Zarząd Quantum software S.A. informuje, że w dniu 26 stycznia 2010 roku otrzymał od osoby pełniącej w strukturze organizacyjnej Spółki funkcję kierowniczą mającą dostęp do informacji poufnych zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie dotyczy transakcji kupna 00 akcji zwyłych na okaziciela Quantum software SA oraz sprzedaży łącznie 100 akcji zwykłych na okaziciela Quantum software S.A., w tym:

  • kupno: 100 akcji w dniu 15.01.2009. po kursie średnim 7,80 zł za 1 akcję.
  • transakcje sprzedaży:
    • 4 akcje w dniu 31.03.2009 po średnim kursie 10,45 zł za 1 akcję;
    • 30 akcji w dniu 02.04.2009 po średnim kursie 9,90 zł za 1 akcję;
    • 66 akcji w dniu 02.04.2009 po średnim kursie 9,50 zł za 1 akcję.

Powyższe informacje o transakcjach zostały przekazane Spółce na podstawie §2 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi. Zgodnie z rozporządzeniem, w przypadku gdy suma wartości transakcji nie rzekroczyła wartości 5.000 euro (pięć tysięcy) przeliczonej według kursu średniego ogłaszanego przez NBP, obowiązującego w dniu zawarcia transakcji, informacja powinna być przekazana najpóźniej w ciągu 5 dni oboczych od dnia, w którym suma wartości dotychczasowych transakcji zbycia osiągnęła lub przekroczyła wartość 5.000 euro (pięć tysięcy) przeliczonej według kursu średniego ogłaszanego przez NBP, obowiązującego w dniu zawarcia danej transakcji.

Osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikację danych osobowych.