6/2007 – Zmiana statutu spółki

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Na podstawie § 39 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd Quantum software S.A. (dalej emitent) niniejszym informuje, iż w dniu 03 sierpnia 2007 roku powziął wiadomość o postanowieniu Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 02 sierpnia 2007 roku w sprawie zmiany Statutu Quantum software S.A.
Zmiany zostały zarejestrowane na wniosek emitenta na podstawie uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 28 czerwca 2007 r.

Dotychczasowe brzmienie § X oraz §XII ust. 2 statutu emitenta:

§ X
Kapitał akcyjny spółki wynosi 500.000,00 zł. (pięćset tysięcy złotych) i dzieli się na 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, oznaczonych numerami od 1 do 750.000 oraz 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, oznaczonych numerami od 1 do 250.000.

§ XII ust.2
Akcje imienne serii B oznaczone numerami od 1 do 250.000 są akcjami zwykłymi.

Aktualne brzmienie § X oraz §XII ust. 2 statutu emitenta, zarejestrowane w/w postanowieniem:

§ X
Kapitał akcyjny spółki wynosi 500.000,00 zł. (pięćset tysięcy złotych) i dzieli się na 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, oznaczonych numerami od 1 do 750.000 oraz 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, oznaczonych numerami od 1 do 250.000.

§ XII ust.2
Akcje na okaziciela serii B oznaczone numerami od 1 do 250.000 są akcjami zwykłymi.

Tekst jednolity statutu Emitenta uwzględniający powyższą zmianę stanowi załącznik do niniejszego raportu.


Statut Spółki Quantum software S.A. (PDF)