4/2010 – Skup Akcji Własnych

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Zarząd Quantum software S.A. informuje, iż zgodnie z postanowieniami uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 maja 2009 r. nr 17 w sprawie upoważnienia Zarządu spółki do nabywania akcji własnych i nr 18 w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego Spółki z przeznaczeniem na nabycie akcji własnych (treść chwał została podana w raporcie bieżącym nr 12/2009) oraz w oparciu o przyjęty w dniu 9 września 2009 r. „Regulamin programu skupu akcji własnych realizowany w Spółce QUANTUM SOFTWARE S.A.” (treść regulaminu ostała podana w raporcie bieącym nr 21/2009), Emitent, za pośrednictwem domu maklerskiego NOBLE Securities S.A., dokonał w dniach od 18 stycznia do 22 stycznia 2010 roku transakcji nabycia na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 367 (trzysta sześćdziesiąt siedem) sztuk akcji własnych na okaziciela za łączną wotę 3.207,75 złotych, tj. po średniej cenie 8,74 zł/szt. Nabyte akcje mają łączną wartość nominalną 183,5 (sto osiemdziesiąt trzy i pięćdziesiąt) złotych, a ich udział w kapitale zakładowym Emitenta wynosi 0,025 %, a w łosach na walnym zgromadzeniu Emitenta wynosi 0,0165% (kapitał zakładowy Emitenta tworzy 1.470.000 (jeden milion czterysta siedemdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej kadej akcji 0,50 (pięćdziesiąt groszy), dających łącznie 2.220.000 (dwa miliony dwieście dwadzieścia tysięcy) głosów na walnym zgromadzeniu mitenta).

Łączna liczba akcji własnych posiadanych przez Emitenta na dzień 22 stycznia 2010 r. wynosi 3.298 (trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt osiem) sztuk, co stanowi 0,2244 % udziału w kapitale zakładowym mitenta, a w głosach na walnym zgromadzeniu Emitenta stanowi to 0,149 % głosów. Nabywane akcje własne, zgodnie z w/w regulaminem, mogą zostać zaoferowane kluczowym pracownikom kadry menederskiej Spółki, jej spółek zalenych i stowarzyszonych, w ramach Programu Motywacyjnego Spółki na lata 2008 – 2011. Podstawa rawna: §5 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.