5/2009 – Nabycie udziałów w Spółce przez Emitenta

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne.

Zarząd Quantum software S.A informuje, że w dniu 3 marca 2009 roku nabył w trybie podwyższenia kapitału zakładowego udziały spółki ?CNT Poland Consulting Sp. z o.o.? (zwanej dalej ?Spółką?) z siedzibą w Warszawie.

Przedmiotem umowy jest podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z kwoty 70.000 PLN do kwoty 400.000 PLN poprzez ustanowienie 3.300 nowych, niepodzielnych i równych udziałów o wartości nominalnej 100,00 PLN każdy, to jest o kwotę 330.000 PLN, które to udziały w Spółce zostały objęte w następujący sposób:

(i) Quantum software SA (Emitent) objęło 2.000 udziałów o wartości nominalnej 200.000 PLN i pokrytych w całości wkładem pieniężnym w wysokości 235.000 PLN z czego kwota 200.000 PLN zostaje wpłacona na kapitał zakładowy, zaś kwota 35.000 PLN stanowi agio i zostaje wpłacona na kapitał zapasowy Spółki;

(ii) CNT International Consulting GmbH z siedzibą w Wiedniu (Austria) objęło 1.300 udziałów o wartości nominalnej 130.000 PLN i pokrytych w całości wkładem pieniężnym w wysokości 564.000 PLN z czego kwota 130.000 PLN zostaje wpłacona na kapitał zakładowy, zaś kwota 434.000 PLN stanowi agio i zostaje wpłacona na kapitał zapasowy Spółki;

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki uległa zmianie Firma Spółki na ?CNT Quantum Sp. z o.o.? z siedzibą w Krakowie. Głównym celem Spółki świadczenie usług w obszarze SAP zarówno na rynku Polskim, jak i Europy Wschodniej. Partner Quantum software, Grupa CNT z siedzibą w Wiedniu jest renomowanym dostawcą usług consultingowych w obszarze SAP na rynku austriackim, niemieckim i innych krajów Europy Środkowo ? Wschodniej.
Po dokonaniu nabycia powyższych aktywów Emitent posiada 50 % udziału w kapitale zakładowym CNT Quantum Sp. z o.o., uprawniającym do 50% głosów na zgromadzeniu wspólników. Źródłem finansowania nabywanych aktywów są środki własne Emitenta.