5/2022 – Komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji akcji Quantum software S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Quantum software S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał komunikat Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) informujący, że w dniu 23 maja 2022 roku w KDPW nastąpi rejestracja 50.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,50 zł każda („Akcje Serii E”) oznaczonych kodem ISIN „PLQNTUM00018”.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje o spełnieniu warunku dotyczącego rejestracji w KDPW Akcji Serii E w dniu 23 maja 2022 r., przewidzianego w uchwale Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych numer 461/2022 dotyczącej wprowadzenia w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym Akcji Serii E Spółki.

Podstawa prawna: § 17 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.