4/2011 – Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd Quantum software S.A. informuje, że w dniu 18 stycznia 2011 roku otrzymał od osoby pełniącej w strukturze organizacyjnej Spółki funkcję kierowniczą mającą dostęp do informacji poufnych zawiadomienie w trybie art. 160
ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie dotyczy transakcji sprzedaży w dniu 07 lipca 2010 roku, 200 sztuk akcji zwykłych na okaziciela Quantum software S.A. po średniej cenie 8,50 zł za akcję, w czasie sesji zwykłej organizowanej przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Osoba dokonująca zawiadomienia nie wyraziła zgody na przekazanie do publicznej wiadomości danych określonych w § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych.