3/2011 – Terminy przekazywania raportów okresowych w 2011 roku.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Quantum software S.A.przekazuje do publicznej wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w 2011 roku.

  • Jednostkowy raport roczny za 2010 rok – 21.03.2011
  • Skonsolidowany raport roczny za 2010 rok – 21.03.2011
  • Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2011 roku – 11.05.2011
  • Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2011 roku – 31.08.2011
  • Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2011 roku – 10.11.2011

Zgodnie z § 83 ust. 1 oraz ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z późn. zm. („Rozporządzenie”), w skonsolidowanych raportach kwartalnych oraz w skonsolidowanym raporcie półrocznym zawarte będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe. Tym samym Quantum software S.A. nie będzie przekazywało odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego. Zgodnie z § 102 ust. 1 Rozporządzenia Quantum software S.A. nie będzie publikowało skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2010 roku oraz, zgodnie z § 101 ust. 1 Rozporządzenia, skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2011 roku.