3/2010 – Terminy publikowania raportów okresowych w 2010 roku

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Quantum software S.A. („Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2010 roku:

1.Rozszerzony skonsolidowany kwartalny za I kwartał 2010 r. zostanie opublikowany w dniu 14 maja 2010 r.,

2.Rozszerzony skonsolidowany półroczny za I półrocze 2010 r. zostanie opublikowany w dniu 31 sierpnia 2010 r.,

3.Rozszerzony skonsolidowany kwartalny za III kwartał 2010 r. zostanie opublikowany w dniu 10 listopada 2010 r.,

4.Jednostkowy roczny za rok 2009 zostanie opublikowany w dniu 22 marca 2010 r.,

5.Skonsolidowany roczny za rok 2009 zostanie opublikowany w dniu 22 marca 2010 r.

Ponadto Emitent informuje, iż rezygnuje z publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2009 roku (podstawa prawna: § 102 ust. 1 Rozporządzenia) oraz rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2010 roku oraz, iż nie będzie przekazywał odrębnych jednostkowych raportów wartalnych i półrocznych.

Podstawa prawna: § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z nia 28 lutego 2009 r., Nr 33, poz. 259).