4/2007 – Uchwała Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.  

Zarząd spółki Quantum software S.A. informuje, że na podstawie Uchwały nr 546/07 Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. postanowił:

przyznać spółce Quantum software S.A. status uczestnika Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w typie EMITENT, przyjąć do depozytu papierów wartościowych:

a) do 470.000 (czterysta siedemdziesiąt tysięcy) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki Quantum software S.A. o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, emitowanych na podstawie uchwały nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quantum software S.A. z dnia 12 kwietnia 2007 r. oraz oznaczyć je kodem PLQNTUM00026, pod warunkiem dojścia do skutku emisji tych akcji i dokonania ich przydziału, z zastrzeżeniem ust. 2,

b) do 470.000 (czterysta siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki Quantum software S.A. o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, emitowanych na podstawie uchwały nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quantum Software S.A. z dnia 12 kwietnia 2007 r. oraz oznaczyć je kodem PLQNTUM00018, pod warunkiem wpisania do rejestru przedsiębiorców podwyższenia kapitału zakładowego spółki Quantum software S.A. dokonanego w drodze emisji tych akcji, z zastrzeżeniem ust.3.

Zarejestrowanie wskazanych w ust. 1 pkt 2 lit a praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C Quantum software S.A. w depozycie papierów wartościowych nastąpi w terminie dwóch dni od dnia złożenia przez spółkę Quantum software S.A. w Krajowym Depozycie dokumentów potwierdzających dokonanie przydziału i dojście emisji akcji serii C do skutku.

Zarejestrowanie wskazanych w ust. 1 pkt 2 lit b akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki Quantum software S.A. w depozycie papierów wartościowych nastapi w terminie dwóch dni od zlożenia przez spółkę Quantum software S.A. w Krajowym Depozycie dokumentów potwierdzających dokonanie wpisu podwyższenia kapitału zakładowego w rejestrze przedsiębiorców.