3/2007 – Ustalenie ostatecznej ceny akcji oferowanych

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

Zarząd Quantum software Spółka Akcyjna, zgodnie z treścią Prospektu Emisyjnego oraz art. 54 ust.3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, informuje, że w dniu 27 lipca 2007 roku ustalona została ostateczna Cena Emisyjna akcji Serii C na poziomie 23,20 zł za jedną Akcję.

W ramach oferty publicznej oferowanych jest 470 000 akcji Serii C.

Cena Emisyjna jest jednakowa dla Transzy Małych Inwestorów i Transzy Dużych Inwestorów.