2/2011 – Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2010 roku.

Podstawa prawna: Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie – wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości.

Działając na podstawie Art. 65 ust 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zarząd Quantum software S.A.
(Emitent) przekazuje w załączeniu wykaz informacji bieżących i okresowych przekazanych przez Spółkę do publicznej wiadomości w roku 2010. Treść wszystkich raportów dostępna jest na stronie internetowej Spółki
www.quantum-software.com w sekcji „Inwestorzy”.


Załącznik – Wykaz informacji bieżących i okresowych przekazanych przez Quantum software S.A.