25/2008 – Informacja o zbyciu akcji Spółki w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Podstawa prawna:  Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych.
 
Zarząd Spółki Quantum software SA informuje, że w dniu 17.12.2008 r. otrzymał zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi od osoby pełniącej w strukturze Emitenta funkcję kierowniczą, posiadającej stały dostęp do informacji poufnej oraz szczególne kompetencje w zakresie podejmowania decyzji.

Zawiadomienie dotyczy zbycia 240 akcji po cenie 7,80 zł w dniu 15 grudnia 2008 r., Transakcja miała miejsce na rynku regulowanym (GPW) w trybie sesji zwykłej.