20/2008 – Rejestracja zmian Statutu Spółki

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.
 
Zarząd Spółki Quantum software SA z siedzibą w Krakowie informuje, że w dniu 21 sierpnia 2008 roku powziął informację o wydanym w dniu 8 sierpnia 2008 roku postanowieniu Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w sprawie dokonania wpisu do Rejestru Przedsiębiorców dotyczącego rejestracji zmian statutu.

Rejestracja dotyczy:

punkt XI Statutu Spółki o brzmieniu dotychczasowym:  „XI. Skreślony.”

uzyskuje brzmienie następujące:

„XI. 1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 22.050,00 zł (dwadzieścia dwa tysiące pięćdziesiąt złotych i 00/100) i dzieli się na nie więcej niż 44.100 (czterdzieści cztery tysiące sto) akcji zwykłych serii D, na okaziciela o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy).

2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia akcji serii D posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A, wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 czerwca 2008 roku.

3. Uprawnionymi do objęcia akcji serii D będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ustępie 2. Prawo objęcia akcji serii D może być wykonane do dnia 31 grudnia 2013 roku.”

Zmiany w Statucie zostały dokonane na podstawie uchwały nr 19/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 17 czerwca 2008 roku.