19/2008 – Treść uchwał podjętych na ZWZA Quantum software S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.
 
Na podstawie § 39 ust. 1 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U.2005 r. Nr 209 poz. 1744), Zarząd Quantum software S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych w dniu 17 czerwca 2008 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Quantum software S.A., jako załącznik do niniejszego raportu.