2/2023 – Przegląd opcji strategicznych

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd Quantum software S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”) informuje niniejszym, że podjął decyzję o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych („Przegląd”), którego celem jest rozpoznanie możliwych kierunków rozwoju Emitenta. Rezultatem przeglądu będzie ocena możliwych dróg rozwoju i serii działań zmierzających do maksymalizacji wartości dla akcjonariuszy.

Emitent rozważa wiele możliwych kierunków strategicznych, które w szczególności mogą oznaczać pozyskanie inwestora strategicznego lub finansowego i skutkować zmianą struktury akcjonariatu Emitenta. Emitent nie gwarantuje jednak, że Przegląd doprowadzi do jakiejkolwiek transakcji zmieniającej tę strukturę.

Decyzja o podjęciu Przeglądu wynika z sygnałów zainteresowania jakie Emitent otrzymał od potencjalnych inwestorów. Sygnały te dotarły bez podejmowania przez Emitenta jakichkolwiek działań inicjujących. Żadna decyzja związana z wyżej wskazanym wyborem opcji strategicznej nie została jednak podjęta i nie ma pewności czy i kiedy zostanie podjęta.

Zarząd Emitenta planuje zawrzeć umowę z podmiotem doradczym, który go wesprze w przeprowadzeniu Przeglądu.

W czasie Przeglądu Emitent będzie kontynuował realizację swojej obecnej strategii i planów działania.

Wszelkie aktualizacje dotyczące Przeglądu będą przekazywane do publicznej wiadomości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.