18/2007 – Zakończenie obrotu PDA i wprowadzenie do obrotu akcji serii B i C Spółki

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.
     
Zgodnie z par. 34 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd Quantum software S.A. informuje, że zgodnie z Uchwałą nr 728/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 21 września 2007 r. Zarząd Giełdy postanowił wprowadzić z dniem 25 września 2007 r. w trybie zwykłym do obortu giełdowego na rynku podstawowym następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki Quantum software S.A., o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda:
 
     a) 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii B,
     b) 470.000 (czterysta siedemdziesiąt tysięcy) akcji serii C,

pod warunkiem dokonania w dniu 25 września 2007 r. przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. rejestracji akcji serii B i C oznaczenia ich kodem „PLQNTUM00018”.
Jednocześnie Spółka informuje, że zgodnie z uchwałą nr 727/2007 Zarządu Giełdy z dnia 21 września 2007 r. Zarząd GPW wyznaczył dzień 24 września 2007 r. dniem ostatniego notowania 470.000 (czterystu siedemdziesięciu tysięcy) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki Quanutm software S.A., o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLQNTUM00026”.