17/2009 – Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie zmiany regulaminu Programu Opcji Menedżerskich

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne.

Zarząd Quantum software S.A informuje, że Rada Nadzorcza Spółki podjęła w dniu 15 lipca 2009 roku uchwałę w sprawie zmiany uchwały z dnia 3 października 2008 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Programu Opcji Menedżerskich („Regulamin”), o której Emitent informował raportem bie?ącym nr 23/2008. Zgodnie z uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 czerwca 2008 roku określającą warunki nabywania akcji serii D emitowanych na podstawie punktu XI Statutu oraz na podstawie upoważnienia udzielonego uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 18 maja 2009 roku w celu umożliwienia zbywania akcji własnych nabytych przez Spółkę uczestnikom Programu Opcji Menedżerskich, Rada
Nadzorcza Spółki ustanowiła, że realizacja Programu następować może dwutorowo, poprzez oferowanie Osobom Uprawnionym zawarcie Umów Przyrzeczonych i nabycie Akcji Własnych Spółki jak również poprzez umożliwienieobejmowania przez Osoby Uprawnione Warrantów Subskrypcyjnych zamiennych na Akcje Serii D. Zgodnie z Regulaminem Rada Nadzorcza, na wniosek Prezesa Zarządu, określi listę Osób Uprawnionych, którym zaoferowane zostanie zawarcie Umów Przedwstępnych. Zaoferowanie Osobom Uprawnionym zawarcia Umów Przedwstępnych może nastąpić w każdym czasie. Łączna ilość akcji Spółki (Akcji Serii D i Akcji Własnych), które będą w ramach Programu w wykonaniu Warrantów oraz Umów Przedwstępnych, zostaje nie zmieniona i nie przekroczy liczby 44.100 sztuk. Akcje Serii D, które nie zostaną objęte przez Osoby Uprawnione zostaną przez Spółkę umorzone. Rada Nadzorcza działając na podstawie punktu 4.4 i 4.5 Regulaminu podjęła uchwałę w sprawie wskazania ostatecznej ilości warrantów w ramach Pakietu Pierwszego w liczbie 10.757 sztuk oraz uchwałę w sprawie przesunięcia 1000 sztuk warrantów z Pierwszego Pakietu do Drugiego Pakietu.