16K/2007 – Uzupełnienie raportu bieżącego nr 16/2007 – Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Quantum software SA

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Zarząd Quantum software SA informuję, iż w Raporcie Bieżącym nr 16 z dnia 11 września 2007 r. nie wskazał jednoznacznie daty rejestracji przez Sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego.

Poniżej poprawna treść Raportu:

„Zarząd Quantum software S.A. informuje, że w dniu 11 września 2007 roku Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieście w Krakowie, XI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego dokonał zarejestrowania 470 000 akcji serii C spółki Quantum software S.A.. W związku z tym wysokość kapitału zakładowego po rejestracji wynosi 735 000,00 zł i dzieli się na 1 470 000 akcji o wartości nominalnej 0,50 zł każda.”