16/2007 – Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Quantum software S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Zarząd Quantum software S.A. informuje, że w dniu 11 września 2007 roku pozyskał informację z Sądu Rejonowego Kraków Śródmieście w Krakowie, XI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego o zarejestrowaniu 470 000 akcji serii C spółki Quantum software S.A..
W związku z tym wysokość kapitału zakładowego po rejestracji wynosi 735 000,00 zł i dzieli się na 1 470 000 akcji o wartości nominalnej 0,50 zł każda.