15/2009 – Rejestracja spółki Quantum I-Services Sp. z o.o.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2- Ustawy o ofercie ? informacje bieżące i okresowe.

Zgodnie § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. (Dz.U. 2009, Nr 33, poz. 259)., Zarząd Quantum software S.A. informuje o rejestracji z dniem 08 czerwca 2009 roku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Quantum I-Services Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Kapitał zakładowy Quantum I-Services Sp. z o.o. wynosi 1.300.000,00 zł i dzieli się 1.300 udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda.

Quantum software S.A. objęło 1.300 udziałów o łącznej wartości nominalnej 1.300.000,00 zł i pokrywa je w całości wkładem niepieniężnym w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa Quantum w rozumieniu art.393 pkt 3 ksh oraz art. 4a pkt. 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, w którego skład wchodzi Dział SAP utworzony na podstawie uchwały Zarządu Quantum software S.A. podjętej w dniu 1 grudnia 2006 r. Objęte akcje stanowią 100 % kapitału zakładowego oraz 100 % głosów na zgromadzeniu wspólników spółki Quantum I-Services Sp. z o.o. Objęte akcje uznane zostały za aktywa o znacznej wartości z uwagi na przekroczenie przez Quantum software S.A. 20 % kapitału zakładowego spółki Quantum I- Services Sp. z o.o.
Przedmiotem działalności spółki będzie prowadzenie sprzedaży licencji, sprzętu i usług informatycznych nie związanych bezpośrednio z produktami  własnymi Quantum software S.A. (t.j. obecnie seria produktów Qguar).