14/2009 – Informacja o zbyciu akcji Spółki w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych.

Zarząd Spółki Quantum software SA informuje, że w dniu 22.05.2009 r. otrzymał zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi od osoby posiadającej stały dostęp do informacji poufnych będącej blisko związanej z Emitentem. Zawiadomienie dotyczy sprzedaży 1.193 akcji Emitenta po cenie 9,50 zł w dniu 18 maja 2009 roku. Transakcja miała miejsce na rynku regulowanym (GPW) w trybie sesji zwykłej.

Osoba zawiadamiająca nie wyraziła zgody na publikację swoich danych osobowych.