14/2008 – Deklaracja wstrzymania wypłaty dywidendy

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Zarząd Quantum software S.A., działając zgodnie z §39 ust.1 pkt 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. nr 209 poz. 1744) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki podjęła w dniu 26 maja 2008 r. uchwałę, w której zarekomendowała Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy powzięcie uchwały, zgodnej z wnioskiem Zarządu, o przekazaniu zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za 2007 rok w całości na kapitał zapasowy i w związku z tym niewypłaceniu dywidendy.