13/2008 – Wybór podmiotu uprawnionego do sprawozdań finansowych

Podstawa Prawna: Art 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Zarząd Quantum software SA informuje, że w dziu 26 maja br Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie Statutu Spółki, podjęła uchwałę o wyborze Spółki Biel Audyt Sp. z o.o w Krakowie, ul Walerego Sławka 3A, na podmiot, z którym zostanie podpisana umowa dotycząca badania sprawozdań finansowych Quantum software SA sporządzonych na dzień 30 czerwca 2008 r. oraz 31 grudnia 2008 r.
Wybrany podmiot jest wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badań sprawozdań finansowych w Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów pod nr 3129. Z usług powyższego podmiotu Spółka korzystała w zakresie badania sprawozdania finansowego za rok 2006 i rok 2007.

Wybór został dokonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.