12/2008 – Rejestracja podwyższenia kapitału spółki zależnej Quantum East Sp. z o.o.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Zarząd Quantum software SA informuje, że w dniu 19 maja 2008 r. otrzymał informację od Quantum East Sp. z o.o. (dalej „Spółka”), iż dnia 8 maja 2008 roku nastąpiła rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 220 000 złotych. Nowoutworzone udziały w liczbie 4 400 sztuk zostały objęte przez Quantum sowftware SA w wysokości 2 934 sztuk, pozostałe 1 466 sztuk zostały objęte przez osobę fizyczną. W wyniku tego podniesienia kapitału do spółki Quantum East Sp. z o.o. wpłynęła kwota 220 000 złotych.

Po rejestracji podwyższenia kapitału w Krajowym Rejestrze Sądowym, kapitał Spółki wynosi 270 000 zł ( słownie: dwieście siedemdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 3 601 udziałów o wartości nominlanej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy.

Podstawa prawna: § 15 w związku z § 5 ust. 1 pkt 9 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. z 2005 r. Nr 209 poz. 1744).